NEWS & EVENT

Archive

March 2016

DSG ยกระดับมาตรฐานบริการการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินอีกครั้ง

Posted 16 March, 2016
บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับมาตรฐานบริการการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินรองรับการขยายตัวภาคธุรกิจการ ขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ และต่างประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับทาง PV Oil ในการขนส่งน้ำมันเพื่อกระจายไปยังสถานนีต่างๆ ในประเทศลาว


Read More »

Copyright © 2014 & All Rights Reserved by Seven Web Design Team

Back to top